Wkrótce otwarcie we Wrocławiu (pn-pt 10-18, sob 10-14) - 501 838-333, 71 345 55 55

DOKUMENTY

Regulamin Wypożyczalni Rowerów IMMOTION Wypożycz Rower

§ 1
Regulamin określa warunki oraz zasady wypożyczania rowerów z wypożyczalni rowerów IMMOTION Wypożycz Rower mieszczącej się w hotelu Interferie Sport Hotel Bornit Szklarska Poręba przy ulicy Mickiewicza 21 w Szklarskiej Porębie. Akceptacja postanowień Regulaminu i spełnienie wszystkich warunków w nim określonych stanowi podstawę do wypożyczenia roweru. Złożenie podpisu na Umowie Najmu potwierdza, że wypożyczający zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i go akceptuje.

§ 2
Definicje:
1). Najemca – pełnoletnia osoba fizyczna, legitymująca się dwoma dokumentami tożsamości ze zdjęciem będąca stroną Umowy Najmu.
2). Wynajmujący – IMMOTION S.C. ul.Powstańców Śląskich 193a/12, 53-138 Wrocław, NIP 8992552964.
3). Rower – rower konwencjonalny lub rower posiadający dodatkowe wspomaganie silnikiem elektrycznym zasilanym z akumulatora.
4). Umowa najmu – umowa zawarta między Wynajmującym a Najemcą zawierająca liczbę i typ rowerów, czas najmu, oraz listę wyposażenia dodatkowego przekazanego wraz z rowerem.

§ 3
1). Wypożyczane rowery są własnością Wynajmującego.
2). Rowery są sprawne technicznie oraz posiadają wyposażenie zgodne z wymogami przepisów drogowych.
3). Wynajmujący udostępnia stronę internetową https://wypozyczalnia.immotion.pl/ w celu dokonywania rezerwacji rowerów.
4). Po rezerwacji uiszczana jest z góry opłata za cały okres najmu oraz zwrotna kaucja. Opłaty te są wyszczególnione w Umowie Najmu .
5). Przy rezerwacji online uiszczana jest opłata z góry za cały okres najmu. Przy odbiorze roweru pobierana jest kaucja w wys. 500zł, która jest zwracana przy oddaniu roweru.
6). Kaucja może zostać zablokowana na karcie płatniczej lub w formie gotówkowej.
7). Kaucja jest pobierana na wypadek uszkodzenia sprzętu, zgodnie z paragrafem 5 pkt. 7 regulaminu.

§ 4
1). Umowa najmu jest podpisywana na podstawie dwóch dokumentów tożsamości.
2). Wypożyczenie oraz zwrot następuje bezpośrednio w miejscu i godzinach funkcjonowania wypożyczalni.
3). Wypożyczenie roweru jest na dzień tj. w godz. 9:00-18:00, przekroczenie tego terminu skutkuje naliczeniem opłaty za kolejny dzień najmu.
4). Wynajmujący może odmówić wypożyczenia sprzętu gdy osoba chcąca wynająć sprzęt:
                        – Nie dokonała rezerwacji poprzez stronę internetową.
                        – Znajduje się w stanie nietrzeźwości wskazującym na spożycie alkoholu lub innych substancji odurzających.
                        – Nie przedstawi dwóch dokumentów potwierdzających tożsamość.
                        – Nie wpłaci opłaty za wynajem lub kaucji.
                        – Odmówi podpisania Umowy najmu.
                        – Budzi wątpliwości co do bezpieczeństwa swojego, innych uczestników bądź udostępnianego sprzętu.

§ 5
1). Najemca oświadcza, że:
                        – Bierze na siebie pełną odpowiedzialność za szkody materialne i niematerialne powstałe podczas trwania Umowy najmu.
                        – Jest świadomy zagrożeń wynikających z użytkowania roweru w terenie górskim.
                        – Jego stan zdrowia umożliwia mu bezpieczne użytkowanie roweru.
                        – Nie będzie udostępniał roweru osobom trzecim, oraz nie będzie dokonywał żadnych modyfikacji w rowerze.
                        – Zobowiązuje się do używania podczas jazdy kasku ochronnego oraz pozostania trzeźwym i nie znajdować się pod wpływem jakichkolwiek środków odurzających.

2). Najemca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności wymagane do jazdy na wybranym przez siebie modelu roweru oraz wiedzę na temat jego eksploatacji. Zobowiązuje się do dbałości o rower i wykorzystywania go wyłącznie w sposób bezpieczny, zgodny z przeznaczeniem i z obowiązującymi przepisami, w tym z ustawą prawo o ruchu drogowym (tj.Dz.U.2012,poz. 1137 z póź. zm.).

3). Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności względem Najemcy i osób trzecich za wypadki i szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe powstałe w czasie użytkowania rowerów przez Klienta. Klient zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń własnych i osób trzecich powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonych rowerów.

4). W sytuacji przekroczenia terminu zwrotu roweru bez wcześniejszego poinformowania i uzgodnienia tego z Wynajmującym zostanie naliczona opłata dodatkowa określona w Umowie najmu.

5). W sytuacji awaryjnej Wynajmujący zobowiązany jest powiadomić odpowiednie służby pod numerem 112.

6). Usterki sprzętu wynikające z normalnej eksploatacji Wynajmujący zobowiązany jest usunąć we własnym zakresie, a w sytuacji dużych awarii dostarczyć sprzęt do wypożyczalni.

7).  Cennik uszkodzeń: wymiana klamki hamulcowej – 130zł; wymiana przerzutki tylnej Shimano – 240zł; wymiana przerzutki tylnej Sram – 280zł; wymiana manetki Shimano/Sram – 130zł; centrowanie koła – 50zł; wymiana haka przerzutki – 80zł; wymiana dętki – 20zł; wymiana uszkodzonej/rozciętej opony – 120-160zł; wymiana gripów – 50zł; uszkodzenie lagi amortyzatora – 500zł. Wycena kosztów napraw innych/pozostałych uszkodzeń nie ujętych w powyższym spisie ustalana będzie indywidualnie w oparciu o uśrednioną wartość rynkową części zamiennej/usługi, której zakup lub wykonanie będzie konieczne do przywrócenia roweru do stanu używalności.

§ 6
Do spraw nie ujętych w Regulaminie i Umowie Najmu stosuje się przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym i kodeksu cywilnego.PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :

Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest IMMOTION S.C. ul. Powstańców Śląskich 193a/12 Wrocław 53-138

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl

Dane osobowe

1). Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Najemcy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.

2). Najemca posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

3). Opcjonalna zgoda Najemcy na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji. Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail : info@im-motion.pl.

4). Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku.

Zobowiązania Administratora

1). Administrator zapewnia, że dane osobowe Najemcy nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.

2). Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.

3). Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

Zobowiązania Hotres.pl

1). Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Najemcy, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.

2). Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.

3). Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Najemca wyrażają zgodę.

4). W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:
                        – szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych
                        – ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
                        – zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
                        – regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

Postanowienia końcowe

Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

1). Konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;

2). Konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;

3). Rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl.

Gdzie jesteśmy?

wypożyczalnia rowerów Specialized we Wrocławiu

Zapraszamy (pn-pt 10-18, sob 10-14)

Zadzwoń +48 501 838-333

Napisz do nas